Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Trygghet för barn och elever

I Hylte kommun råder det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Varje skola har i samarbete med  föräldrar och elever tagit fram en likabehandlingsplan som beskriver hur skolan ska arbeta för att  förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan. I planen står det också hur skolan ska agera om någon drabbas av kränkande behandling.

Så här hittar du planen för respektive skola

Du hittar planen för varje skola på deras webbsidor här på hylte.se. Kika i menyn till vänster på denna sida. Klicka på rubrikerna förskola, grundskola eller gymnasium. Likabehandlingsplanen hittar du  under namnet för respektive skola. Vi har lagt planen som ett dokument längst ner på skolans egna sida.

Lag om arbete mot kränkande behandling

Det finns två lagar som styr skolornas arbete mot kränkande särbehandling. Dessa är skollagen kap 6 och diskrimineringslagen. Riksdagen har fattat beslut om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn, elever och vuxna. Det innebär ett förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det innebär att man ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en likabehandlingsplan. Syftet med planen är att främja elevers- och vuxnas lika rättigheter.

Exempel på Likabehandlingsplan

Som ett exempel på hur arbetet i skolorna i Hylte kommun går till kan du läsa om hur Torups skola valt att arbeta.

Åtgärdstrappa vid negativt beteende på Torups skola:
1. Alla vuxna och elever reagerar och agerar när ett barn/elev visar negativt beteende. Tillsägelse vid mindre elakheter, retsamhet, bråkighet, tillmälen och så vidare.
2. Vid konflikter, hot, trakasserier och grova ord ska samtal ske mellan berörda barn/elever och ansvarig lärare för klassen/gruppen. Kontakt ska tas med föräldrarna. Tillbudsrapport ska skrivas vid behov. Uppföljningssamtal bör ske efter cirka en vecka. Samtalet leds av klassläraren eller rektor.
3. Vid våldsamheter mot barn/elev eller vuxen och vid grova tillmälen kontaktas föräldrarna omedelbart. Tillbudsrapport skrivs och eleven som agerat negativt tas bort från verksamheten för dagen. Skriftlig överenskommelse om ett förbättrat uppförande. Uppföljningssamtal sker efter cirka en vecka. Här är föräldrar, barn/elev, personal och rektor med.
4. Vid återkommande våld, konflikt, hot, trakasseri eller skadegörelse med mera hålls enskilda samtal med berörda barn/elever. Kontakt tas med föräldrarna av antingen klasslärare eller rektor. Samtal sker mellan barn/elev, personal, föräldrar, skolsköterska, skolkurator och rektor eller någon likvärdig. Rektor ska alltid underrättas.
5. Enskilda samtal med trygghetsteamet.
6. Är våldet, hoten, trakasserierna eller konflikten av allvarlig karaktär görs anmälan till Arbetsmiljöverket av rektor. I vissa fall bör polisanmälan göras av rektor och då blir det polisens ansvar att göra undersökningen. Även anmälan till de sociala myndigheterna görs av rektorn.
7. I sista hand sker en omplacering av barnet/eleven, som agerar negativt, av rektor.

Stöd till barn och elever

Läs mer om hur du du kan göra om du ser eller känner någon som blir utsatt för kränkande särbehandling under rubriken Stöd till barn och elever i menyn till vänster. Där hittar du också länkar till skolinspektionen och organisationen Friends.

Kontakt