Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola (information gällande skolskjuts för gymnasiesärskola finns på en separat sida som du når genom att trycka här) Öppnas i nytt fönster. som enligt skolskjutsreglementet uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet har rätt till skolskjuts.  

Elever som väljer att gå i annan kommunal grundskola, grundsärskola än den som kommunen skulle anvisat har inte rätt till skolskjuts. Däremot ordnar kommunen skolskjuts även för denna elev, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Skjuts till och från fritidshem ingår inte i skolskjuts och måste istället ordnas av vårdnadshavare.

Avstånd för rätt till skolskjuts

Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. För elev där föräldrarna har delad vårdnad gäller barnets folkbokföringsadress. Nedanstående avståndsregler för skolskjuts gäller från och med läsåret 07/08. Avståndet från hemmet till skolan/påstigningsplats ska, för att ha rätt till skolskjuts, vara mer än:

  • 2 km för elev i åk F-3
  • 3 km för elev i åk 4-6
  • 4 km för elev i åk 7-9

Elever i Hyltebruks, Torups, Kinnareds, Landeryds, Rydöbruks samt Unnaryds tätort erhåller inte skolskjuts till skolenhet belägen inne i respektive tätort.

Växelvis boende

Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende inom Hylte kommun.

Med växelvis boende avses vårdnadshavare som inte bor tillsammans men där eleven ändå är varaktigt bosatt lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Hylte kommun.

Vårdnadshavarens ansvar

Om elev inte ska åka med ordinarie skolskjuts, är det viktigt att vårdnadshavarna meddelar detta till entreprenören som utför skolskjutsen.

Ansök om skolskjuts

Beslut om skolskjuts gäller enbart ett läsår i taget. Ansökan görs endast inför skolstart i förskoleklass, vid förändrade förutsättningar eller då behov uppstår för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Vårdnadshavare ansvarar för att omgående informera skolskjutssamordnare om omständigheter som kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Handläggningstid för beslut under läsåret är upp till 3 veckor. Beslut gällande ansökan inför nytt läsår meddelas senast i juni innan skolstart för grundskolan.

Kompisåkning vid skolskjuts

Kompisåkning innebär att elev, i mån av plats, kan få åka med skolskjutsberättigad kompis från skolan i kommunens upphandlade skolskjutsfordon. Då antalet elever i skolskjutsfordonet kan variera från dag till dag är det inte möjligt att få förhandsbesked om ledig plats i skolskjutsen. Vid kompisåkning täcks såväl skolskjutsberättigade elever som icke skolskjutsberättigade elever av entreprenörens trafikförsäkring och kommunens olycksfallsförsäkring. Oavsett om berörd elev som vill åka med kompis hem är skolskjutsberättigade eller inte måste vårdnadshavare lämna in ett undertecknat intyg till busschauffören.

Läs mer om vilka regler som gäller och vad inyget innebär för dig som vårdnadshavare i intygsdokumentet nedan.

Kontakt