Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nyanlända barn och elever

Vi tänker och lär oss nya saker via vårt språk. Det är viktigt att stimulera barnens språkutveckling och deras nyfikenhet för skriftspråket i förskolan och att alla elever i skolan får möjlighet att utveckla ett bra kunskapsspråk att använda i skolans alla ämnen.

Mottagningsklass och kartläggning i grundskolan

Alla nyanlända barn och elever som kommer till Hylte kommun för att börja i grundskolan tas emot på ett likartat sätt.

De barn som ska gå i grundskolan (6-16 år) placeras, efter inskrivning, i en mottagningsklass. Under 2-3 månader sker en kartläggningen av varje elev för att hitta elevens styrkor och utvecklingsområden. Samtidigt får eleverna förberedande undervisning i samma ämnen som det undervisas i på övriga skolor. De får också en introduktion i det svenska samhället.

Med hjälp av kartläggningen utgår man från det enskilda barnets behov när den fortsatta skolgången planeras. Efter tiden i mottagningsklass placeras eleven på någon av kommunens skolor.

För att nyanländ eller asylsökande barn och ungdomar ska kunna erbjudas plats i grundskolan måste en anmälan till grundskolan göras.

Nyanlända förskolebarn

Barn som är 3-5 år har rätt till plats i förskolan. Barnet erbjuds 15 timmar per vecka på förskolan.

För att få förskoleplats måste en ansökan göras. Läs gärna mer om förskolorna i kommunen. 

Introduktionsprogrammet (gymnasiet)

För de elever som är mellan 16 och 20 år finns introduktionsprogrammet. Det handlar om förberedelse till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Läs mer om introduktionsprogrammet.

Modersmål

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och gymnasiet som är frivilligt. Det är skolans ansvar att inför nytt läsår informera föräldrar/vårdnadshavare om deras rätt till modersmålsundervisning. Det finns vissa krav som ska uppfyllas för att barnet ska få denna undervisning. Det är föräldrarna/vårdnadshavare som får ansöka om undervisning.

På skolorna i Hylte finns idag undervisning i polska, tyska, holländska, vietnamesiska, albanska, somaliska och arabiska.

Kontakt