Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 8 september

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Efter åtta månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt utfall och prognosen för hela året är överskott på 21 000 kr.

Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m fl
Planen har varit ute på samråd under perioden 23 juni till 14 juli. Totalt har 10 yttranden kommit in.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en antagandehandling.

Tillsynsplan plan- och byggenheten
Plan- och byggenheten har arbetat fram ett förslag till plan för tillsyn som regleras i plan- och bygglagen. Det är ett viktigt vägledande dokument för enhetens tjänstemän.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillsynsområde bristande underhåll ska prioriteras för verksamhetsåret 2016.

Beslut om bygglov i efterhand
Samhällsbyggnadskontoret har fått in en anmälan om olovligt bygge. Sökande har utifrån detta kommit in med en bygglovsansökan i efterhand. Bygglovet rör en mindre komplementsbyggnad. Samhällsbyggnadskontoret har genomfört ett grannhörande. En synpunkt har inkommit från närmsta granne, som inte har något att anmärka mot själva byggnaden, utan mot hur processen gått till.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan eftersom åtgärden överensstämmer med föreskrifterna i plan- och bygglagen samt gällande detaljplan.

Kontakt