Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunstyrelsen 23 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Planeringsförutsättning 2017-2019
Ekonomienheten har tagit fram ett förslag på planeringsförutsättningar för resultat- och ekonomisk plan (REP) 2017-2019. Förslaget utgår från en rad faktorer, t.ex. befolkningsutveckling och ekonomiska förutsättningar för nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutade att anta planeringsförutsättningar 2017-2019 enligt förslag från Framtid Hylte.

Lokal överenskommelse kring etablering
Kommunstyrelsen beslutade att teckna en lokal överenskommelse kring etablering med Arbetsförmedlingen. Hylte kommuns åtagande ska uppfyllas under 2016 inklusive att kunna erbjuda SFI inom 7 dagar.

Överenskommelsen gäller arbetssökande nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner.

Ansökan Kulturarvstöd för Hallands Arkivförbund 2016
Kommunstyrelsen beviljar bidrag på 7 491 kr till Hallands Arkivförbund för deras verksamhet under 2016.

Projektansökan Hyltes internationella vänner
Kommunstyrelsen beslutar avslå projektansökan från Internationella vänner med motiveringen att det krockar med kommunens egna integrationsarbete.

Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2015 den politiska inriktningen för Hylte kommun 2015-2018. Inriktningen anger fem områden: Förskola och grundskola, Näringspolitik, Miljö/klimat, Integration samt Övrigt. Sammanlagt utgörs inriktningen av 28 mål.

Under våren och hösten 2015 har verksamheterna tagit fram nulägesbeskrivningar till samtliga 28 mål och dessa har lagts in i en sammanställning.

Kommunstyrelsen beslutade att fördela uppdragen till nämnderna enligt förslaget i sammanställningen. I nämndernas uppdrag ingår det att:

  • ta fram en aktivitetsplan
  • ta fram mätbara mål där det är möjligt och lägga in dem i kommunens system för målstyrning för årsvis uppföljning och redovisning
  • följa upp målen kontinuerligt i samband med samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Markköp Unnaryd
Holméns Åkeri har lämnat in en förfrågan om att få köpa mark i Unnaryd. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda företaget att köpa marken och ger plan- och byggchefen i uppdrag att genomföra försäljningen.

Kontakt