Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 4 mars 2021

Gårdagens sammanträde webbsändes på kommunens webb hylte.se och kan ses även i efterhand.

Revidering ordförandeinstruktion
Kommunledningskontoret fick i maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på en ny ordförandeinstruktion där det tydligt framgår vad som ingår i ordförandes och vice ordförandes uppdrag. Kommunledningskontoret har sett över andra kommuners styrdokument och tagit fram förslag till ändringar i Hylte kommuns ordförandeinstruktion.

Revidering lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 21 maj 2019 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter, bland annat utifrån den nya tobakslagen. Kommunfullmäktige beslutade att revidera lokala ordningsföreskrifter.

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av en gemensam arbetsgrupp av representanter för kommuner och region och som sammanknyter både ekonomisk överenskommelse och principer för samarbetet i ett dokument med en löptid som sträcker sig över 8 år.

Omlastningsyta för mat- och restavfall
I maj 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att begära medel investeringsmedel för deponi om totalt 5 miljoner kronor för projektering och utförande av en ny omlastningsyta för kommunalt mat-och restavfall under 2020. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta medel i investeringsbudget 2020 och 2021 avseende omlastningsyta Borabo.

Besvarade interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investering ridhustak.

Inkomna interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående parkering och skolgård Rydö skola.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum.
Interpellation till ordförande i omsorgsnämnden angående samordningsenheten för hemvården och särskilt boende.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande kommunal logoped.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående verksamhet mot barns övervikt och ohälsa.
Interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande angående översyn av dokument svenska för invandrare inom vuxenutbildning.

Besvarade motioner
Motion om viltkött.

Inkomna motioner
Motion om laddinfrastruktur.
Motion om förskola på obekväm arbetstid.

Kontakt