Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 22 oktober 2020

Gårdagens sammanträde webbsändes och du kan i efterhand se kommunfullmäktigemötet via hylte.se/webbsändning Öppnas i nytt fönster.

Delårsbokslut
God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Det totala resultatet för åtta månader visar på ett ekonomiskt överskott. För helåret prognostiseras också ett överskott. Den största anledningen till kommunens positiva resultat är statens beslut att öka de generella statsbidragen under 2020 samt att kompensera kommunerna för merkostnader kopplade till covid-19.

Begäran om ändring av KF-nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har skickat in en begäran om att få ändra sina KF-nyckeltal. Kommunledningskontoret har gått igenom barn- och ungdomsnämndens begäran med barn- och ungdomskontoret. Kommunfullmäktige beslutade att ändra KF-nyckeltalen för barn- och ungdomsnämnden enligt förslaget från barn- och ungdomsnämnden.

Upphandlingssamverkan – Livsmedel
Kommunfullmäktige beslutade att anta gemsamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken.

Behandlade motioner
Svar på Motion Matsvinn
Svar på Motion om arbetskläder inom omsorgen

Besvarade interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om beredning av motioner
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomter på Vegas äng
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antal ledamöter i kommunfullmäktige
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande – Logoped

Inkomna interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar

Kontakt