Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 19 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Ekonomisk uppföljning till och med april 2015. Samhällsbyggnadskontoret informerar om ett prognostiserat underskott på ca 500 000 kr. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att de tagit del av informationen.

Plangrupp
Kommunstyrelsen kommer att ta över ansvaret för planprioriteringen, men det operativa ansvaret kommer fortfarande ligga under samhällsbyggnadsnämnden. För att samarbeta kring arbetet med planprioriteringar har en plangrupp med representanter från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden utsetts. Samhällsbyggnadsnämnden belutade att välja Malin Thydén-Kärrman (S) och Johan Elgemark (C) till representanter i plangruppen. Bengt-Åke Torhall (FP) valdes till ersättare för Malin Thydén-Kärrman och Carl Larsson (M) valdes till till ersättare för Johan Elgemark.  

Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Sandahls Entreprenad AB lämnade i december 2014 in en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Man anmälde att man ville fortsätta med befintlig verksamhet samt utöka antalet avfallsfraktioner för mellanlagring. Man ville även kunna krossa och flisa vid behov. Innan nämndens sammanträde drog Sandahls Entreprenad AB tillbaka sin anmälan, och avser att komma in med en ny under hösten. De närboende har uttryckt en oro för ökat buller och ohälsa. Med bakgrund av detta valde samhällsbyggnadsnämnden att förelägga företaget om försiktighetsmått för verksamheten. Nämnden beslutade också att bullerskydd ska uppföras och man begränsade antalet dagar företaget får krossa och flisa.

Kontakt