Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde 13 september

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Delårsbokslut för kommunstyrelsen och räddningsnämnden

Kommunstyrelsen har godkänt delårsboksluten för kommunstyrelsen och räddningsnämnden och tagit del av prognosen för 2016.

När det gäller kommunstyrelsens område ställer sig styrelsen även bakom den handlingsplan som kommunledningskontoret har tagit fram för en besparing på 500 000kr.

Ansökan Bidrag pensionärsföreningar

Arbets- och näringslivsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 50 000 kr för bidrag till pensionärsföreningar. Tilläggsanslaget finansieras via kommunstyrelsens reserv.

Toleransprojekt

Kommunstyrelsen beviljar barn- och ungdomsnämndens begäran om medel på 325 000kr för ett toleransprojekt. Finansering sker via kommunstyrelsens reserv.

Toleransprojektet är ett värdegrundsprojekt inom grundskolans år 5 och 8 för att arbeta med frågor om olikhet och identitet.

Avtal med Torups samhällsförening

Kommunstyrelsen beslutar bevilja samhällsbyggnadsnämnden medel på 20 000kr för 2016. Finansering sker via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Samhällsbyggnadsnämnden ansökte om extra medel för att man har skrivit under ett avtal med Torups samhällsförening kring skötsel av naturmark i Torup som kommunen äger och skötsel av Bosgårdsfallet.

Remiss Kulturplan 2017-2020

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom ett förslag till yttrande kring Region Hallands kulturplan för 2017-2020. Samtliga nämnder samt kommunledningskontoret har lämnat förslag på yttrande som har sammanställts till ett gemensamt förslag.

Försäljning av industrimark och exploatering av industriområde

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja delar av fastigheten Skravelsbo 1:4. Fastigheten ligger utanför Torup och utmed riksväg 26 (Nissastigen).

Som en följd av försäljningen behöver området byggas ut (exploateras) med nödvändig infrastruktur som till exempel vatten och avlopp, vägar och belysning. Kommunstyrelsen har därför beslutat att delegera till samhällsbyggnadskontoret att genomföra exploateringen och föreslagit till kommunfullmäktige att bevilja medel för projektet.

Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor

Revisionen har genomfört en granskning av samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden. I granskningsrapporten rekommenderade revisionen att kommunstyrelsen säkerställer att en organisationsöversyn av samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden görs för att garantera tillsynsnämndens oberoende i förhållande till samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen har svarat revisionen att man inte avser att göra en organisationsöversyn i dagsläget.

Remiss från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) kring finansiering av nationell stödfunktion för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Förbundsstyrelsen i Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderat kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Kommunstyrelsen har beslutat att svara SKL att man avslår begäran om finansering. Motiveringen är att man redan betalar en medlemsavgift till SKL och att det är SKL:s uppgift att prioritera vad dessa används till. Det blir svårt för kommunen att ha kontroll och styrning över det som Hylte kommun vill prioritera om man utanför medlemsavgiften ska betala för olika planer som SKL finner lämpliga.

Kontakt