Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ny omlastningsyta mittemot Borabo återvinningscentral

Under sommaren påbörjas markarbete för en ny omlastningsyta vid Nyhemsgatan, mittemot infarten till Borabo återvinningscentral. Arbetet beräknas vara klart senast vid årsskiftet och ytan kommer sedan att användas av kommunens entreprenörer för omlastning av avfall inför vidare transport.

Tömning av mat- och restavfall inom kommunen sköts idag av Sandahls entreprenad. När deras renhållningsfordon är fullt behöver den tömmas och avfallet lastas om till en större container inför vidare transport. Detta sker idag inne på Borabos återvinningscentral men efter att Hylte kommun sålt delar av marken i anslutning till återvinningscentralen behöver denna omlastning nu istället ske på annan plats.

Det är i första skedet bara mat- och restavfall som kommer att omlastas på den nya ytan, och bara av kommunens entreprenörer. Privatpersoner och andra företag lämnar sitt avfall inne på Borabo återvinningscentrals område som tidigare.

Redan under våren har arbetet med den nya omlastningsytan påbörjats av den upphandlade entreprenören NCC, i ett första skede har nödvändig skog avverkats. Hänsyn har tagits till den intilliggande nyckelbiotopen och till närliggande bostadsfastigheter.

Markarbetena kommer att starta under sommaren, och tidpunkten är lite beroende på de tillstånd kommunen inväntar från Länsstyrelsen, bland annat tillståndet för markavvattning. Målet är att omlastningsytan ska vara tagen i drift senast vid årsskiftet. Infarten till omlastningsytan kommer även att bli belyst för att höja trafiksäkerheten.

Omlastningsyta Borabo

Karta över var den nya omlastningsytan kommer att ligga.

Kontakt