Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 28 november 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 28 november kl. 15.00. KF-kallelsen finns bifogad under relaterad information längst ner på sidan.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information Revisorerna
 5. Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande
 6. Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 7. Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 8. Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
 9. Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
 10. Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte
 11. Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
 12. Organisationsförändring
 13. Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
 14. Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
 15. Investeringsbudget 2020-2023
 16. Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden
 17. Policy för ersättning i vattenskyddsområden
 18. Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga
 19. Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
 20. Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
 21. Fortsättning av investeringsstopp
 22. Sammanträdestider 2020
 23. Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020
 24. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4 Torup
 25. Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden angående "parkområdet" vid Coops parkering i Unnaryd.
 26. Inkomna motioner
 27. Avsägelser
 28. Fyllnadsval
 29. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Vid sammanträdet kommer det vara prisutdelning av miljöpris, kulturpris och ungdomsledarpris. Prisutdelningen sker ca kl. 17.30.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt