Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 24 oktober 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 24 oktober kl. 18.30.
KF-kallelsen finns bifogad under relaterad information längst ner på sidan.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information Revisorerna
 5. Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut
 6. Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd
 7. Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden
 8. Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden
 9. Riktlinje för konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny, om- och tillbyggnationer
 10. Riktlinje för beredning och uppföljning av motioner
 11. Återredovisning motioner
 12. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 13. Svar på interpellation om pumpstation i Unnaryd vid köp av mark
 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om motion nattvandrade föreningar
 15. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om renoveringen av Örnahallen
 16. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens tillsynsplikt och ansvar för verkställande av tagna beslut
 17. Inkomna motioner
 18. Avsägelser
 19. Fyllnadsval
 20. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt