Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 12 mars 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 12 mars kl. 18.30.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Ombudgeteringar av 2019-års investeringar
 6. Återremiss: Taxor Forum
 7. Justering av budgetprocess
 8. Svar på motion om vattenavgifter
 9. Svar på motion Mikroplaster
 10. Svar på motion Solceller på kommunens fastigheter
 11. Val av huvudmän Södra Hestra Sparbank
 12. Svar på interpellation angående tomma lägenheter och affärslokaler i Unnaryd
 13. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående gång- och cykelväg Torup
 14. Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande angående hyresbidrag
 15. Inkomna motioner
 16. Avsägelser
 17. Fyllnadsval
 18. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt