Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 6 maj 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 6 maj kl. 13.00.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
 6. Årsredovisning 2020
 7. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
 8. Ombudgetering investeringar
 9. Svar på remiss om regional fysisk planering i Halland enligt plan- och bygglagen - Fi 2019/01983
 10. Svar på remiss ansökan om godkännande som huvudman för en förskoleklass vid OneSchool Global Nyby Campus A dnr. 2021:748
 11. Ändrade krav för redovisning av partistöd
 12. Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen
 13. Budgetmedel till renovering av Torups skola
 14. Rivning av gamla Örnaskolans lågstadium
 15. Försäljning Gamla Real
 16. Investering av ny panncentral för fjärrvärme i Unnaryd
 17. Investering av stambyte samt renovering av Smedjevägen 2 i Torup samt upplåning av max 10 miljoner kronor
 18. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 19. Återredovisning motioner
 20. Svar på motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp
 21. Svar på motion om policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi
 22. Svar på motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala fastighetsbolag
 23. Svar på interpellation till omsorgsnämndens ordförande ang. samordningsenheten för hemvården och särskilt boende
 24. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum
 25. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skolgård och parkering Rydö skola
 26. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om kommunal logoped
 27. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen
 28. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om verksamhet mot barns övervikt och ohälsa
 29. Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande om översyn av dokumentet svenska för invandrare inom vuxenutbildningen
 30. Inkomna interpellationer
 31. Inkomna motioner
 32. Avsägelser
 33. Fyllnadsval
 34. Övriga ärenden

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. I samband med sammanträdet kommer allmänhetens frågestund hållas, där invånare i Hylte kommun kan ställa frågor om årsredovisningen. Med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på kommunens webbplats hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Alice Risenfors
Sekreterare

Kontakt