Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 21 oktober 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdag den 21 oktober kl. 18.30.

KF – Kallelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Uppföljning och redovisning 2021 Hylte kommun - Delårsbokslut
 6. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 7. Återredovisning motioner 2021
 8. Extra budget 2021
 9. Antal ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026
 10. Utvärdering – Sammanträden på distans
 11. Arbetsmiljöpolicy 2021
 12. Avslut av uppdrag kring vänortssamarbete
 13. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022
 14. Annonsering kommunfullmäktige 2022
 15. Svar på motion – Utreda minskning av antalet ledamöter i KF
 16. Svar på motion – Nattvandring
 17. Svar på motion – Placering av minderåriga i äktenskap
 18. Svar på motion – Mer närproducerat i Policy för matglädje i Hylte
 19. Svar på motion –Införa syskonförtur på kommunens förskolor
 20. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande grundsärskolan
 21. Inkomna interpellationer
 22. Inkomna motioner
 23. Avsägelser
 24. Fyllnadsval
 25. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se/webbsändning.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Petersson Sundius
Sekreterare

Kontakt