Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 17 mars

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 17 mars kl. 18:30.

Ärendelista:
1 Val av justerare
2 Godkännande av ärendelista
3 Information revisorerna
4 Meddelanden
5 VA-Strategi
6 Reglemente Lokala brottsförebyggande rådet BRÅ
7 Åtgärdspaket
8 Begäran om tilläggsanslag för Sörgården: Solceller m.m.
9 Ansvar fritidsgårdar
10 Begäran om utökad ram barn- och ungdomsnämnden – Utökat elevantal
11 Ombudgeteringar investeringar 2015
12 Prioritering av investeringar
13 Näringslivsprogram
14 Lönepolitiskt program
15 Verksamhetsplan för Hylte kommuns arbete med krisberedskap 2016-2018
16 Motionssvar förbud mot tiggeri
17 Motionssvar kostnaden för asyl och anhöriginvandringen
18 Motionssvar asylinvandringen
19 Motionssvar bygglovsbefrielse för nätstationer
20 Motionssvar rekrytering av dagbarnvårdare
21 Inkomna motioner
22 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Skrivelse till Migrationsverket
23 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Kommunens ekonomi
24 Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande ang. skola och förskola
25 Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande ang. förskolan
26 Omval av huvudmän Södra Hestra Sparbank
27 Avsägelser
28 Fyllnadsval
29 Nya ärenden
30 Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                        Susanne Ohlsson
Ordförande                                                Kommunsekreterare


Kontakt