Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kungörelse kommunfullmäktige 16 februari

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag den 16 februari kl. 18.30, på Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Åtgärdspaket
 4. Information Revisorerna
 5. Meddelanden
 6. Borgensram Stiftelsen Hyltebostäder
 7. Koncerninterna lån
 8. Inkomna motioner
 9. Svar på enkel fråga Byte av lokal för Lärcentrum och SFI
 10. Avsägelser
 11. Fyllnadsval
 12. Nya ärenden
 13. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängligt digitalt eller att hämta på kommunledningskontoret.

 

Micael Arnström, ordförande

Susanne Ohlsson, kommunsekreterare                          

Kontakt