Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 11 december 2018

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 11 december kl. 17.00.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Inkallande av ersättare
 6. Anmälan av gruppledare
 7. Revisionen
 8. Kommunstyrelsen
 9. Arbets- och näringslivsnämnden
 10. Barn- och ungdomsnämnden
 11. Omsorgsnämnden
 12. Samhällsbyggnadsnämnden
 13. Tillsynsnämnden
 14. Valnämnden
 15. Stiftelsen Hyltebostäder
 16. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 17. Patientnämnden
 18. Överförmyndarnämnden
 19. Henoch Johanssons donationsfond
 20. Stiftelsen Davidsonska donationen
 21. Revisorer i Brännö Folkets Park och Hylte Ryttarförening
 22. Revisorer i donationsfonder
 23. Coompanion
 24. Kommuninvest
 25. Revisor Samordningsförbundet i Halland
 26. Samordningsförbundet i Halland
 27. Ägarsamråd Samordningsförbundet i Halland
 28. Begravningsombud
 29. Gode män vid lantmäteriförrättningar
 30. Lagans vattenråd föreningsstämma
 31. Styrgrupp för gymnasiesamverkan
 32. Övriga val
 33. Tilläggsanslag löneavtal 2018
 34. Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg inklusive bro Kinnared
 35. Inkomna motioner
 36. Avsägelser
 37. Fyllnadsval
 38. Nya ärenden
 39. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats. 

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Vid sammanträdet kommer det vara prisutdelning av miljöpris, kulturpris och ungdomsledarpris. Prisutdelningen sker ca kl. 18.30.

Micael Arnström                                            Kerstin Thörner

Ordförande                                                    KommunsekreterareKontakt