Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträde 1 oktober

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum 1 oktober kl. 18:30 i Brännö Folkets park i Brännögård.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på sammanträdet.

Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga i kommunhusets reception. Du hittar också handlingarna på kommunens hemsida under kommun och politik.

Ärendelista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av ärendelista
4. Meddelanden kommunfullmäktige
5. Delårsbokslut 2015
6. Begäran om investeringsmedel för hiss på Torups skola
7. Tilläggsanslag utökning elevantal grundskola
8. IUC - Industriellt utvecklingscenter
9. Biblioteksplan 2014-2017
10. Ändring av valberedningens reglemente - fyllnadsval
11. Begäran om namnbyte till kommunala tillgänglighetsrådet
12. Motionssvar Satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten
13. Motionssvar Inrättande av andre vice oppositionsråd
14. Motionssvar Höja livskvaliteten och trivseln för äldre i kommunen.
15. Motionssvar Rekrytering av dagbarnvårdare
16. Motionssvar Förutsättningar för odlingslotter
17. Inkomna motioner
18. Motionredovisning 2015
19. Återrapportering fullmäktigeuppdrag
20. Interpellation - Drift och upphandling av skolskjutsar till Hallandstrafiken
21. Interpellation - Integration
22. Avsägelser
23. Fyllnadsval
24. Nya ärenden
25. Övriga ärenden

Kontakt