Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Våld i nära relationer

Stöd till våldsutsatta

Är du själv, någon anhörig eller kamrat utsatt för hot eller våld? Kontakta då socialtjänsten i Hylte kommun. Vi finns till för att lyssna, stötta och hjälpa. Vi samarbetar med bland annat kvinnojourer och polisen för att hjälpa dig, din anhörige eller vän att komma bort från en situation fylld av hot och våld.

Vi kan erbjuda:

  • råd och stödsamtal
  • praktisk hjälp
  • stöd i kontakten med andra myndigheter
  • hjälp till skyddat boende erbjuds samma dag

Tolk anlitas vid behov.  

Kvinnofrid

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Våldet mot kvinnor i nära relationer har uppmärksammats mer och mer, både internationellt, nationellt och lokalt. I Sverige tog regeringen beslut om den så kallade kvinnofridspropositionen 1998 vilken hade tre centrala utgångspunkter.

  • Lagstiftningen skulle bli bättre och skärpas
  • Det skulle sättas in förebyggande åtgärder och
  • våldsutsatta kvinnor skulle bemötas på ett bättre sätt.

 
Socialtjänstlagens 5:e kapitel 11§ har sedan 2007-07-01 följande lydelse: "Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp".

Våld i nära relationer

All personal på arbetsmarknadsenheten har ett ansvar för att vara informerade om och kunna arbeta med frågor rörande våld i nära relationer. Genom vår reception kan du få hjälp med vart du ska vända dig och vilket stöd du kan erbjudas.

Hedersrelaterat våld

Arbetsmarknadsenheten arbetar även mot hedersrelaterat våld. Eftersom hedersrelaterat våld ofta är av kollektiv karaktär är det väldigt allvarligt för den utsatte. Hedersrelaterat våld är inte kopplat till specifika trosföreställningar och kan även ske i icke-religiösa sammanhang.
 
Förutom fysisk och psykisk misshandel är även arrangerade äktenskap eller tvångsäktenskap en del av det hedersrelaterade våldet. Om du vet om någon som är utsatt för hedersrelaterat våld eller själv är utsatt kan du kontakt oss.

Stöd till brottsoffer

Barn som bevittnat våld och övergrepp i den egna familjen kan genom oss få hjälp och stöd. Polisen har skyldighet att informera oss om händelser där barn varit inblandade. Man kan som förälder vända sig hit själv för att få hjälp. Även andra brottsoffer kan kontakta oss eller någon av övriga kontakter nedan.

Kontakt