Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upphandling och inköp

När Hylte kommun ska köpa in varor, tjänster och byggentreprenader måste inköpen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen finns till för att möjliggöra konkurrens mellan leverantörer och nyttja skattepengar på bästa sätt. Hylte kommun har flera hundra avtal med fler än hundra leverantörer. Vissa avtal nyttjas av en enskild verksamhet, medan andra nyttjas av hela kommunens organisation inklusive vårt kommunala bostadsbolag Hyltebostäder.

En upphandlingsprocess kan leda till ett ramavtal eller ett enskilt köp. Ramavtal skapas inom områden där Hylte kommun har ett återkommande behov. Ett exempel på ett sådant behov kan vara kontorsmaterial. Avtalen har en begränsad livstid, vanligtvis på fyra år. Under avtalstiden görs beställningar efter behov.

Om upphandlingsfunktionen

I Hylte kommun tillhör upphandlarna kanslienheten, som i sin tur sorterar under kommunledningskontoret. Upphandlingsfunktion har två upphandlare. Deras uppdrag är att stötta kommunens behov av inköp och upphandling. Detta genom att leda eller stötta upphandlingsprocessen från behov till färdigt avtal. Det viktigaste ansvaret är att se till så de kommunövergripande avtalen löper på så att verksamheterna kan fokusera på sina kärnuppgifter. Upphandlarna stöttar även med kontorsspecifika inköp. Hylte kommun upphandlar varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta upphandlare via kommunens kontaktcenter, eller via kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Regler som styr upphandlingsprocessen

Hur upphandlingsprocessen går till regleras av lagen om offentlig upphandling och dess grundläggande principer. Detta innebär att de inköp som kommunen gör av varor, tjänster och byggentreprenader ska genomföras med hjälp av en upphandlingsprocess. De grundläggande principerna som styr är:

  • Icke-diskriminering: Ingen leverantör får diskrimineras på grund av nationalitet.
  • Likabehandling: Alla leverantörer ska behandlas lika. Ingen ska gynnas eller missgynnas.
  • Proportionalitet: Krav och kriterier ska vara rimliga utifrån behov.
  • Öppenhet: Upphandlingsprocessen ska ske på ett öppet sätt. Alla anbudslämnare ska få ta del av samma information.
  • Ömsesidigt erkännande: Bevis som certifikat och intyg utfärdade av behörig myndighet i annat EU- och ESS-land ska gälla även i Sverige.

Du kan läsa mer om de grundläggande principerna eller om hur upphandling går på upphandlingsmyndighetens webbplats: upphandlingsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överpröva upphandling

Som leverantör har du rätt att få ditt ärende prövat av förvaltningsrätten. Om du anser att en pågående upphandling bryter mot lagen och detta medför eller kan komma att medföra dig skada. Alternativt om du vill pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan Hylte kommun och en leverantör. Då kan du vända dig till förvaltningsrätten i Göteborg.

Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten i Göteborg:
Telefonväxel: 031-732 70 00
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Kontroll av leverantörer

Hylte kommun samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken för osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för Hylte kommun att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

I samband med annonserade upphandlingar kontrolleras kreditvärdigheten. Via kommunens digitala upphandlingsstöd Tendsign kontrolleras det automatiskt att leverantörer fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

Kontakt