Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Cisterner

En oljecistern, även kallad oljetank, är en behållare för förvaring av olja eller spillolja. Begreppet omfattar även en cistern med olja som används för uppvärmning av bostadshus. Cisterner ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att cisternen och rörledningar är i gott skick och att det inte finns skador som innebär en ökad risk för miljöskada på grund av läckage.

Vilka cisterner omfattas?

  • Cisterner ovan och i mark med en volym över 1 m3 vätska och tillhörande rörledningar.
  • Cisterner placerade inomhus med en volym över 1 m3 vätska och tillhörande rörledningar.
  • Hantering av mer än 250 liter vätska inom vattenskyddsområde.

Lagkraven gäller både för ditt företag och för dig som privatperson. I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) kan du läsa mer om bestämmelser om krav på information vid installation av en ny cistern och när en befintlig cistern tas ur bruk. För cisterner inom vattenskyddat området finns särskilda regler.

Anmäl installation av oljecistern

Om du ska installera en cistern med en volym över 1 m3 eller hantera mer än 250 liter vätska inom vattenskyddsområde ska du senast fyra veckor innan installationen påbörjas skriftligen informera samhällsbyggnadskontoret om detta. Om du inte informerar om installation kan detta leda till att en miljösanktionsavgift om 1 000 kr döms ut.

Blankett för att anmäla installation av cistern finner du via blankettarkivet på startsidan för hylte.se eller via länken nedan.

Blankettarkivet – Anmälan cistern Pdf, 103.5 kB.

Kontrollera din cistern i tid

En cistern med brandfarlig vätska måste kontrolleras regelbundet, hur ofta beror på vilken typ av cistern du har. På senaste kontrollrapporten står det vad som gäller för din cistern, vanligtvis är det sex eller tolv år mellan kontrollerna.

Du som använder cisternen är ansvarig för att kontrollera den i tid. Kontrollen ska utföras av en ackrediterad entreprenör. Efter att kontrollen har utförts ska kontrollrapporten sparas och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten. Kontrollrapporten visar på i vilket skick din cistern är i och om det finns något som måste åtgärdas.

Varför görs kontrollerna?

Kontrollerna är viktiga för att skydda mark, vatten och byggnader från eventuella läckage. Om din oljecistern har läckt och du inte kontrollerat den enligt reglerna kan du bli tvungen att betala höga kostnader för sanering som ditt försäkringsbolag kanske inte täcker.

Information om vilka företag som är ackrediterade för att utföra kontroller finns på www.swedac.se Länk till annan webbplats.

Att ta en cistern ur bruk

Använder du inte din cistern längre ska den tas ur bruk genom att du tömmer och rengör den. Tänk på att cisternen inte nödvändigtvis är tom enbart för att nivåmätaren visar det. Om du har en cistern i mark och det är svårt att gräva upp och ta bort cisternen så kan du i vissa fall låta den ligga kvar. För att undvika sättningar i framtiden är rekommendationen att fylla cisternen med sand.

Ta hjälp vid hantering av oljerester

Oljerester i cisternen räknas som farligt avfall och måste hanteras separat, själva cisternen och ledningarna är också ett avfall som ska omhändertas korrekt. Vi rekommenderar därför att anlita en extern konsult för att hantera den rätt.

Informera om att cisternen är ur bruk

När du tagit cisternen ur bruk så ska du skriftligen informera samhällsbyggnadskontorets miljöenhet om det. Bygg- och miljöenhetens handläggare gör sedan en bedömning om cisternen och tillhörande rörledningar har hanterats rätt ur miljösynpunkt.

Blankett för skrotning av cistern finner du via blankettarkivet på startsidan för hylte.se eller via länken nedan.

Blankettarkivet – Skrotningsintyg Pdf, 98.6 kB.

Vad kostar det?

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att handlägga installationen av din cistern. Information om avgift finns i kommunfullmäktiges taxebeslut MS § 212/19.

Mer information

Du kan läsa mer om gällande lagstiftning via följande länkar.

Naturvårdsverkets författningssamling Pdf, 566.5 kB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Pdf, 263.3 kB.

Kontakt