Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse definieras som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Kommuners och landstings befogenheter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras i svensk lag.

Varje kommun ska ha en krisledningsnämnd som ska utses av kommunfullmäktige. Dessutom ska kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser.

Exempel på extraordinära händelser

  • nedfall av radioaktiva ämnen
  • svåra störningar i viktiga infrastruktursystem som elförsörjning och telekommunikationer
  • förorenat vatten
  • översvämningar och dammbrott
  • allvarlig smitta
  • terrorism
  • kemikalieolyckor till följd av olycka på väg/järnväg
  • svår tåg- eller trafikolycka
  • storm och snöoväder

Kontakt