Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Krisberedskap

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd

Kommunfullmäktige i Hylte har beslutat att utse kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens uppgifter har fastställts i ett reglemente. Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden får också besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan väntas på. Detta innebär att ordföranden i en akut situation har samma befogenhet som nämnden i dess helhet.

Krisledningsgrupp

Till krisledningsnämndens förfogande står en krisledningsgrupp bestående av följande tjänstemän:

  • kommunchef (ordförande)
  • räddningschef
  • informationschef
  • säkerhetssamordnare
  • kontorschefer

Krisledningsgruppen ska även kunna användas vid en händelse som inte bedöms vara en extraordinär händelse. Krisledningsgruppen har en stabsenhet och en informationsenhet till sitt förfogande som ska kunna verka dygnet runt vid en kris eller extraordinär händelse.

Kontakt