Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Medborgarbudget för att främja ortsutveckling

Om ditt område tilldelades en summa pengar, hur skulle du vilja att pengarna användes för att utveckla platsen där du bor? Hylte kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 1,5 miljoner kronor för ortsutveckling som ska fördelas ut på olika orter i kommunen. I den första omgången kommer Kinnareds och Femsjös invånare att involveras i en process där invånarna kan lämna idéer om hur pengarna bör nyttjas på bästa sätt.

Medborgarbudget

Vad är en medborgarbudget?

En medborgarbudget är ett sätt att involvera medborgare i beslut om hur delar av kommunens resurser ska fördelas. Man kan säga att medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser. Det är en form av medbestämmande där du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

Positiva effekter av medborgarbudget

Det finns många positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Genom att möjliggöra för medborgare att vara delaktiga i beslutsprocessen ökar engagemanget hos berörda invånare. Medborgarna kan även få kunskap om komplexiteten bakom de verksamheter som kommunen ansvarar för och förtroendevalda kan få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Utvalda områden 2022

Två orter har valts ut för att delta i den första fasen av medborgarbudget - Kinnared (inkl. Brännögård) och Femsjö.

Inkomna förslag från Kinnared, inkl Brännögård, och Femsjö 

Bruttolista - inkomna förslag Kinnared, inkl Brännögård och Femsjö Excel, 21.4 kB.

Omröstning

Röstningsbara förslag presenteras i juni 2023. Röstningen därefter att ske digitalt eller via ett röstkort som skickas ut till aktuella hushåll 2023.

Så går medborgarbudgeten till

Lämna in förslag

Under en period om fyra veckor kommer invånare i Kinnared (inkl. Brännögård) och Femsjö att kunna lämna in förslag på hur den budget som avsatts till respektive ort ska användas. Det finns vissa kriterier som varje förslag behöver leva upp till för att sedan tas med i omröstningen. Främst ska förslagen handla om att utveckla platsens attraktivitet.

Läs mer om kriterierna för att lämna in förslag här.

Utvärdering

När tidsfristen för inlämningen av förslag har gått ut kommer alla förslag att utvärderas utifrån satta kriterier. Under utvärderingen kan flera förslag komma att läggas samman i de fall det inkommit förslag som syftar till samma sak. Under den här perioden kan de personer som ska utvärdera förslagen komma att kontakta den eller de personer som har lämnat in förslaget.

Omröstning

När förslagen är utvärderade är det dags för omröstning om vilket förslag som ska förverkligas. Endast personer som bor i eller har nära anknytning till de utvalda orterna kommer ges möjlighet att rösta. Ett röstkort kommer att skickas ut till alla berörda hushåll med vidare information om hur röstningen går till. Alla förslag kommer däremot att finnas för allmänhetens beskådan på webb och sociala medier.

Genomförande

Efter det att omröstningen är färdig och beslut har tagits kring vilka förslag som ska genomföras lämnas uppdraget till de som är ansvariga för genomförandet. Det kan vara till exempel kommunala verksamheter och tjänstemän, föreningar eller personer.

Uppföljning

Utvärdering är viktigt för att se vilka lärdomar vi behöver ta med oss till nästa omgång. Information om hur utvärderingen sker kommer att skickas till alla berörda parter som på något sätt deltagit i medborgarbudgeten.

Kontakt