Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vision 2040 Hylte - hur ser framtiden ut?

En vision handlar om att beskriva en önskad bild av framtiden: så här vill vi att det ska se ut i Hylte år 2040. I visionen pekas riktningen ut för det framtida samhälle vi gemensamt vill uppnå och vilka områden som är viktiga att utveckla. Vad behöver göras för att den önskade bilden av framtiden ska kunna bli verklighet? Vad ska prioriteras? Visionen blir på så sätt vägledande för kommunens arbete på lite längre sikt.

Ett Hylte med utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet

I Hylte kommun är det nära att ta sig till såväl jobb som fritidsaktiviteter och vacker natur. Utvecklingen drivs av engagerade och delaktiga invånare och företagare. Människor har möjlighet att både utvecklas på arbetsmarknaden och finna ett attraktivt boende i Hylte. Att växa upp här är tryggt, stimulerande och skapar goda förutsättningar för livet.

Även besökare dras till Hyltes natur, kultur och levande orter. Nya företag med en bredd av verksamheter växer upp. I Hylte finns en öppenhet för nya idéer, ny kunskap, nya sätt att tänka och nya människor, som ger utvecklingskraft för både människor och företag.

Hyltes attraktivitet ger stolthet och demokratin är levande. Hylte kommun är en attraktiv arbetsplats som har lätt att rekrytera kompetent personal. Den kommunala servicen är nytänkande, kompetent och serviceinriktad.

Människan och familjen i centrum

I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom skolåren.

Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och funktionshindrade erbjuds stöd utifrån helhetssyn på människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg och tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal organisation. Omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang.

Omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang. Den utförs enligt vetenskapligt verifierade metoder och ligger i framkant vad gäller användningen av modern välfärdsteknologi.

Kommunen har hittat strukturer och arbetsformer i sitt integrationsarbete som ger goda resultat för såväl individen som för samhället i stort. Här finns en välkomnande medmänsklighet.

Ett attraktivt boende och ett hållbart samhälle

I Hylte vill människor bo. Här finns livskvalitet med blandade boenden i lättillgängliga och vackra natur- och strandnära lägen. Kommunen har förvärvat attraktiv mark och satsat på att skapa hållbara boenden som passar livets alla skeden. Den sociala sammanhållningen har under många år stått i fokus i samhällsplaneringen.

Här finns levande centrum och aktivt kulturliv för både boende och besökare. Centrummiljöerna är moderna och hållbara, och i de större orterna finns allt som behövs lätt tillgängligt. I samverkan med ett aktivt föreningsliv har mötesplatser utvecklats, för unga, för gamla och för olika intressen, men också för möten över gränserna.

En attraktiv och modern utbildning med hög måluppfyllelse

I Hylte är utbildningen modern och attraktiv på alla nivåer, både för elever och för personal. Förskolan ger en bra start och följs av en skolgång med individuellt anpassad undervisning och med hög måluppfyllelse. Utbildningens höga kvalitet drivs av en engagerad och kompetent personal som arbetar nära sina elever och använder modern teknologi i sitt pedagogiska uppdrag.

Ungdomarna som fullföljer sin utbildning på gymnasienivå i såväl teoretiska som praktiska program har goda resultat. Övergångarna till högre utbildning är också höga. Kommunen medverkar till att nya yrkesutbildningar startas upp i samverkan med lokalt näringsliv och privata utbildningsanordnare. Samverkan mellan kommunen, det lokala företagandet och högskolorna i närområdet har ökat och bidrar till en god kompetensförsörjning.

Samverkan för entreprenörskap och ett innovativt näringsliv

I Hylte är det lätt att etablera och utveckla företag. Det finns kompetens och ett gynnsamt läge i förhållande till både kunder och leverantörer. Företagsamheten är stark och innovativ vilket bäddar för en god konkurrenskraft. Innovationskraften baseras på öppenhet och förändringsbenägenhet.

Hylte kommun står för ett gott näringslivsklimat genom att ha en kontinuerlig och nära dialog med företagen, och genom att säkerställa tillgången på mark som beaktar företagens behov. Kommunen är också drivande när det gäller att attrahera statliga och regionala jobb som bidrar till dynamiken på den lokala arbetsmarknaden. Mellan skola och näringsliv råder öppna dörrar och entreprenörskap är ett väl etablerat tankemönster hos eleverna. Innovation och kreativitet är en naturlig del i undervisningen.

En bra infrastruktur och goda kommunikationer som skapar närhet

I Hylte är det enkelt att förflytta sig inom och utanför kommunen. Det är nära till en dynamisk och diversifierad arbetsmarknad, till kunder och leverantörer, till ett naturnära boende, till en allsidig service och till rekreation och fritid.

Infrastrukturen är väl utbyggd och kommunikationerna är smarta. Det är lätt att åka kollektivt både för kortare som för längre resor. Övergångarna mellan olika färdslag är smarta i ett väl sammansatt system av kollektivtrafik som använder sig av en modern teknologi för ett hållbart och effektivt resande.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16.

Kontakt