Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Visselblåsning i Hylte kommun

Det är viktigt att risker för oegentligheter och andra missförhållanden i kommunens verksamheter upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede. I Hylte kommuns visselblåsartjänst kan du som är verksam i kommunen konfidentiellt kommunicera misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter som är av allmänt intresse. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

Allvarliga oegentligheter

Följande är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet ”allvarliga oegentligheter”:

 • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • Jäv i alla former av situationer
 • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
 • Försök att dölja något av ovanstående

När ska funktionen inte användas?

Händelser som endast berör den enskilda personen och inte är av allmänt intresse. Dessa anmäls till och hanteras av ansvarig verksamhet.

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till personalenheten eller en facklig företrädare.

Synpunkter och klagomål på exempelvis lönefrågor, lokaler, skolor, gator och liknande ska inte lämnas via visselblåsartjänsten.

Vem kan använda funktionen?

Visselblåsartjänsten ska användas av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av nämnda personkategorier hos verksamheten:

 • a) arbetstagare,
 • b) person som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • c) person som söker eller utför volontärarbete,
 • d) person som söker eller fullgör praktik,
 • e) person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,
 • f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • g) person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
 • h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, eller
 • i) har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Hur gör du en anmälan?

Rapportering kan ske via webbformulär (via leverantören Qnister), telefon eller vid ett personligt möte. Hylte kommun har en intern funktionsgrupp för visselblåsning bestående av förhandlingsansvarig Olof Ebbesson, kommunjurist Gabriel Sundius samt utredare Susanne Ohlsson. Funktionsgruppen är underställda kommunchef och ansvarar för visselblåsningsfrågor i kommunen samt för att bedöma och utreda visselblåsarärenden. Vid komplexa ärenden, eller ärenden där det kan uppstå någon form av risk för jäv så hanteras ärendena av en extern juristbyrå.

Hylte kommun har anlitat en utomstående leverantör för emottagandet av visselblåsningar, Qnister AB. Qnister som digital tjänst möjliggör en anonym och cookiefri rapportering av visselblåsningsärenden samt en fortsatt anonym kommunikation mellan visselblåsare och mottagare av informationen. Alternativt så kan även medlemmarna i funktionsgruppen ta emot anmälningar via telefon eller personligt möte om så önskas.

Det är upp till den rapporterande personen att själv välja kanal enligt dennes preferenser.

Visselblåsare som visselblåser i enlighet med de lagstadgade förutsättningarna skyddas av sekretess och är garanterad skydd mot repressalier

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. Om du avser att vara anonym bör du för att säkerställa din anonymitet undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk. Kopiera texten nedan till adressfältet i din webbläsare eller klicka HÄR för att komma till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

https://whistle.qnister.com/hyltekommun

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. I samband med den nya lagstiftningen har nya sekretessbestämmelser tillkommit i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 17 kap. 3b § samt 32 kap. 3b§ som är tänkta att skydda visselblåsare. En begäran om utlämnande av handling prövas dock i varje enskilt fall. En person som vill säkerställa sin anonymitet bör därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.

Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

För Hylte kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Dataskyddsförordningen GDPR Öppnas i nytt fönster. på Hylte kommuns hemsida.

Kontakt