Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Överförmyndare i samverkan - Halmstad- Hylte- Laholm- Båstad
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan, Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad
  Förvaringsplats för handlingarnaHalmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2022 info till kommunerna.pdf Pdf, 573.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 2. Nämnden för överförmyndare i samverkan- Halmstad-Hylte-Laholm-Båstad
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad-Hylte-Laholm-Båstad
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll nämnden för överförmyndare i samverkan 2022-04-26.pdf Pdf, 255.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  26 april 2022

 3. Barn- och ungdomsnämnden 26 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2022-04-26.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 28 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kultur- och folkhälsonämnden 28 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Underrättelse: Granskning – förslag till detaljplan Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Granskning för ny detaljplan Linnås 1:9 m.fl. i Landeryd. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Granskningstiden pågår perioden 2/5 2022–23/5 2022. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret i kommunhuset i Hyltebruk och på kommunens hemsida www.hylte.se under rubriken ”pågående detaljplaner” (anges i sökruta). De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna granskning.

  Planarbetet omfattar ett område i Landeryd och möjliggör för ny skola.

  Om du har frågor kontakta gärna planarkitekt Emma Eriksson:

  Tel: 0345–18 000

  E-post: emma.eriksson@hylte.se

  Synpunkter på granskningshandlingarna ska lämnas skriftligen och vara på samhällsbyggnadskontoret senast den 23/5 2022. Adress: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk. Det går även bra att e-posta in skrivelser till: sbk@hylte.se

 7. Kungörelse kommunfullmäktige 5 maj
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, torsdag den 5 maj klockan 13:00.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelanden
  4. Information från revisorerna
  5. Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
  6. Årsredovisning 2021 Hylte kommun
  7. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för år 2021
  8. Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
  9. Slutredovisning investeringsprojekt – Snörasskydd ridhuset Rydöbruk
  10. Ställningstagande utökad investering av nybyggnation korttidsboende, Bäckgatan
  11. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige – Våren 2022
  12. Återredovisning motioner – Våren 2022
  13. Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
  14. Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler
  15. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående investering av ridhustak
  16. Inkomna interpellationer
  17. Inkomna motioner
  18. Avsägelser
  19. Fyllnadsval
  20. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. I samband med sammanträdet kommer allmänhetens frågestund hållas, där invånare i Hylte kommun kan ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan med fördel lämnas in skriftligt i förväg.

  Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se.

  Micael Arnström
  Ordförande

  Gabriel Sundius
  Sekreterare

 8. Samhällsbyggnadsnämnden 27 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2022-04-27.pdf Pdf, 1.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 28 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2022-04-28.pdf Pdf, 837.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2022-04-26.pdf Pdf, 1.8 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 11. Granskning - förslag till detaljplan Parkstaden/Västra Hylte 1:211 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Granskning för ny detaljplan Parkstaden / Västra Hylte 1:211 m.fl. i Hyltebruk. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Granskningstiden pågår perioden 2/5 2022 – 23/5 2022. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret i kommunhuset i Hyltebruk och på kommunens hemsida www.hylte.se under rubriken ”pågående detaljplaner” (anges i sökruta). De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om denna granskning.

  Planarbetet omfattar ett område i centrala Hyltebruk och möjliggör för ny bostadsbebyggelse på en central och kollektivtrafiksnära plats.

  Om du har frågor kontakta gärna planarkitekt Emma Eriksson:

  Tel: 0345–18 000

  E-post: emma.eriksson@hylte.se

  Synpunkter på granskningshandlingarna ska lämnas skriftligen och vara på samhällsbyggnadskontoret senast den 23/5 2022. Adress: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk. Det går även bra att e-posta in skrivelser till: sbk@hylte.se

 12. Extra sammanträde kommunstyrelsen 3 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2022-05-03.pdf Pdf, 438 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 13. Kommunstyrelsens tillväxtutskott 26 aprill 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens tillväxtutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollTillväxtutskottet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad
  Nedladdningsbart protokollAnslagsbevis Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2022-04-29.pdf Pdf, 441.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  4 maj 2022

 15. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 10 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2022-05-10.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Kommunfullmäktige 5 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2022-05-05.pdf Pdf, 2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 17. Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 12 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Omsorgsnämndens arbetsutskott 12 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2022-05-12.pdf Pdf, 944.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 19. Personalutskottet 9 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll PU 2022-05-09.pdf Pdf, 1.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Extra sammanträde kommunstyrelsens arbetsutskott 10 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2022-05-10.pdf Pdf, 405.4 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2022-05-11.pdf Pdf, 871.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Kommunstyrelsen 10 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2022-05-10.pdf Pdf, 2.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt