Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Omsorgsnämnden  23 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2019-05-23..pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kommunala pensionärsrådet 22 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KPR 2019-05-22..pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämnden 21 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2018-05-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Tillväxtutskottet 21 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillväxtutskottet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TU 2019-05-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag Protokoll Överförmyndaren i samverkan 20190529.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  29 maj 2019

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunala tillgänglighetsrådet 27 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 2019-05-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-06-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-06-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunstyrelsen 4 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-06-04 §149-150.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Patientnämnden
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRegion Halland
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Patientnämnden Halland 2019-05-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  23 maj 2019

 13. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2019-06-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kungörelse kommunfullmäktige 18 juni
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 18 juni kl. 13.00.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelanden
  4. Information revisorerna
  5. Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder - allmän debatt
  6. Beslut om ansvarsfrihet – kommunstyrelsen
  7. Beslut om ansvarsfrihet – valnämnden
  8. Beslut om ansvarsfrihet – nämnden för överförmyndare i samverkan
  9. Beslut om ansvarsfrihet – barn- och ungdomsnämnden
  10. Beslut om ansvarsfrihet – samhällsbyggnadsnämnden
  11. Beslut om ansvarsfrihet– omsorgsnämnden
  12. Beslut om ansvarsfrihet – tillsynsnämnden
  13. Beslut om ansvarsfrihet – arbets- och näringslivsnämnden
  14. Beslut om ansvarsfrihet – bostadsstiftelsen Hyltebostäder
  15. Beslut om revisionsberättelse
  16. Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
  17. Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
  18. Ombudgeteringar Hylte kommun
  19. Svar på motion angående medborgarförslag
  20. Svar på motion angående avtal moduler
  21. Svar på motion om hjärtstartare
  22. Svar på motion angående kameraövervakning inom skolområden
  23. Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
  24. Återredovisning motioner
  25. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
  26. Begäran om medel fritidskort
  27. Begäran om medel färdtjänst
  28. Begäran om medel vinterväghållning
  29. Taxor Forum
  30. Revidering av miljötaxa - bilaga 4 Tobak, strålskydd, läkemedel
  31. Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
  32. Avyttrande av aktier i IUC Halland
  33. Val av ombud Inera
  34. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skrivelser och brev ställda till politiker
  35. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utlämning av handlingar
  36. Avsägelser
  37. Fyllnadsval
  38. Inkomna motioner
  39. Övriga ärenden

   

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

   

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

   

  Micael Arnström
  Ordförande

   

  Susanne Ohlsson
  Kommunsekreterare

 15. Tillsynsnämnden 12 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2019-06-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 11 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 13 maj 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN AU 2019-06-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt