Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så beräknas vatten- och avloppsavgiften

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter enligt en VA-taxa som kommunfullmäktige beslutar om. VA-verksamheten är självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Avgifterna är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar när fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen och är en engångsavgift.

Brukningsavgifter är de löpande avgifter som fastighetsägaren betalar för brukandet av VA-anläggningen. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen för vatten - och spillvatten samt dagvatten (regn-och smältvatten).

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Dessa kostnader påverkas också av faktorer som exempelvis klimatförändringar, dyrare el- och bränslepriser, stadsutbyggnad, glesbygder och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.

Vad används avgifterna till?

Kostnadsområden är exempelvis inköp av elektricitet och kemikalier. Kommunen har ett ansvar i att underhålla och bygga ut ledningsnätet. När samhällen byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

Varför är avgifterna olika i kommunerna?

Varje kommun särredovisas och var kommun beslutar på egen hand om VA-taxan. Det innebär att varje så kallat taxekollektiv ska bära sina egna kostnader. Att avgiftsnivån skiljer sig mellan kommuner beror på att kommuner har olika förutsättningar. Hylte kommun är till exempel stort sett till ytan, men avståndet mellan hushåll som behöver vatten och avlopp inkopplat är stort. Det medför att kostnaden per hushåll blir högre än i kommuner där avståndet är mindre.

Vem bestämmer taxan?

I Hylte kommun är det kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxan. VA- och renhållningsenheten utgår från den beslutade taxan när avgiften för respektive fastighetsägare beräknas.

Varför höjs taxan 2023?

Ett tidigare underskott samt större personalkostnader och inflation har lett till förslag om en högre VA-taxa. Allting har blivit dyrare och därför behöver även VA-taxan justeras för att kunna möta den inflation som nu råder.


Ny standard från Svenskt Vatten
Enligt en ny standard från Svenskt vatten (P120) ska även VA-taxan göras tydligare och mer rättvis. Bland annat innebär detta att uttaget av dagvattenavgifter ska motsvara kostnaden - vilken innebär en sänkning av dagvattenavgifter. Detta påverkar även avgiften för övriga nyttigheter.

Kontakt