Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vattenmätare

Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren är normalt placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad i en mätarbrunn på tomten. Även om vattenmätaren finns inne på fastigheten är det kommunen som äger mätaren och som ansvarar för installationen av mätaren.

Avläsning av vattenmätare

En gång om året ska alla fastighetsägare i kommunen läsa av sin vattenmätare. Information om detta skickas ut via brev, sms eller e-post, beroende på vad du som fastighetsägare valt.

Regelbunden avläsning av mätarställning säkerställer att rätt avgift debiteras. På webbsidan kan du också anmäla om du vill ha aviseringen via e-post eller sms vid nästa avläsning. Om du har sms-avisering är det viktigt att du anmäler till kommunen om du skulle byta telefonnummer. Ditt telefonnummer används endast i ändamål att skicka sms om VA- och renhållningstjänster.

En vattenmätares olika delar

Flyttanmälan vattenavläsning

Vid ägarbyte ska säljare och köpare fylla i flyttanmälan.

Installation av vattenmätare

Mätaren monteras i en mätarkonsol och det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarkonsolen finns uppsatt på den plats där mätaren ska monteras. Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren.

Vid mätarplatsen ska golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet ska även vara skyddat från frost, och också skyddat från skadlig värmepåverkan. Mätaren ska vara lättillgängligt monterad, och ska monteras antingen våg- eller lodrätt.

Om konsol för vattenmätare är placerad på ett sådant sätt att det medför problem eller risker för kommunens personal vid mätarbyten är det fastighetsägarens ansvar att ordna platsen så att den kan godkännas av kommunen.

Byte av vattenmätare

Kommunen ansvarar för att vattenmätaren byts ut minst vart 10:e år. På grund av skada eller funktionsfel kan mätaren behövas bytas tidigare. När det är dags för byte av vattenmätaren får fastighetsägaren ett brev i brevlådan med datum när detta ska ske. Bytet kan utföras utav Hylte kommun eller i vissa fall en entreprenör som utför bytet på uppdrag av kommunen.

Inför bytet av vattenmätaren är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att:

  • det är lätt att komma åt vattenmätaren
  • det finns belysning där vattenmätaren sitter
  • avstängningsventilerna fungerar
  • du som fastighetsägare kan stänga av ventilerna om så behövs
  • du som fastighetsägare kan vara hemma vid besöket

Om du inte är hemma vid överenskommen tid, eller att mätarbytet inte kan utföras på grund av att någon av ovanstående punkter inte uppfylls, tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa. För närvarande är kostnaden för ett så kallat förgävesbesök 1 266 kr. Tid för ett nytt besök måste då bokas in.

Kontakt