Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Särskild reningsavgift för företags avloppsvatten

Hylte kommun är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll väsentligt avviker från hushållsspillvatten.

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, innehåller riktvärden för högsta tillåtna halter av vissa ämnen vid utsläpp till det allmänna VA-ledningsnätet.

Hylte kommun har rätt att fordra att verksamhetsutövaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Dessa provtagningar och analyser ska rapporteras varje kvartal till Hylte kommun som underlag för fakturering från och med 2018-01-01.

Avloppsavgiften i Hylte kommuns VA-taxa är avsedd att täcka kapital- och driftskostnader för avledning och rening av normalt hushållsspillvatten. Särskild reningsavgift ska tas ut för rening av avloppsvatten vars föroreningsinnehåll är högre än normalt hushållsspillvatten enligt kommunens VA-taxa.

Kontakt