Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ordlista, vatten och avlopp

Här får du bland annat förklarat vad anläggningsavgift, brukningsavgift och lägenhetsavgift är.

Allmän vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning)

En vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning) över vilket en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande, och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldighet enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anläggningsavgift

När en fastighet ligger inom ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används eller inte.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning. Alla fastighetsägare betalar sin del av kostnaden och hur mycket det blir beror på flera faktorer.

När anläggningsavgiften är betald har fastighetsägaren rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. . När man har rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet är man en abonnent och måste betala brukningsavgift.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, dränvatten, spillvatten och kylvatten.

Brukningsavgift

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Brukningsavgiften består av fasta kostnader (lägenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (förbrukad mängd vatten). Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom vattenräkningen som kommer månadsvis eller kvartalsvis.

Dagvatten

Tillfälligt avrinnande vatten, t.ex. regnvatten och smältvatten, från tak och vägar, samt framträngande grundvatten.

Dricksvatten

Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, använda till matlagning och dylikt.

Dränvatten

Vatten som avleds genom dränering.

Enskild vatten- och avloppsanläggning

En vatten - och avloppsanläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän vatten- och avloppsanläggning.

Fastighetsägare

Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006:412) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i ABVA Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. och i denna information ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.

Förbindelsepunkt

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar även som gräns mellan ditt och vårt ansvarsområde.

Är din fastighet utanför vårt verksamhetsområde och fått beviljad en förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet, har din fastighet annan placering på förbindelsepunkten. Du har då även ansvaret att installera en mätbrunn enligt de kvalitetskrav som gäller vid förbindelsepunkten. Du kan läsa mer om de kvalitetskrav vi ställer på fliken dokument ovan.

Förbindelsepunktavgiften

Är kostnaden för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkter för din fastighet.

Huvudman

Den som äger en allmän VA-anläggning. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Hylte kommun är samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontorets vatten- och renhållningsenhet förvaltar den allmänna VA-anläggningen.

Kylvatten

Vatten som används för kylning.

LOD- anläggning (Lokalt omhändertagande av dagvatten)

Dagvattenavrinningen inom tomtmark minskas eller fördröjs genom olika åtgärder exempelvis infiltration.

LTA– system (Lätt TryckAvloppssystem)

När fastigheten inte kan anslutas till ett självfallsystem kan allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett s.k. Lätt Tryck Avloppssystem (LTA-system).

I det fall huvudmannen bedömer att ett flertal fastigheters spillvattenlösning måste pumpas via LTA-stationer till den allmänna spillvattenledningen, tillhandahåller huvudmannen LTA-station eller motsvarande som förblir huvudmannens egendom. Ofta placeras en LTA-station inne på en fastighet i anslutning till den bebyggelse som ska betjänas av systemet. Då ingår dessa LTA-stationer i ett LTA-system.

LTA-station består av en pumpsump, pump, automatikskåp (larm och styrenhet), nivågivare, och vid fastighetsgräns en backventil.

Bostadsenhetsavgift

Det vi kallar lägenheter är mått på fastighetens storlek och hur den nyttjas. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många lägenheter din fastighet har.

Mark- och miljödomstolen

Rättslig instans som prövar vatten- och avloppsärenden som överklagats. Läs mer om detta på Sveriges domstolars webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Recipient

Grundvatten eller vattendrag, sjö eller hav som tar emot renat spillvatten och oftast orenat dagvatten.

Servisavgift

Servisavgiften är kostnaden för de servisledningar (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är normalt placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns.

Servisledning

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del respektive i fastighetens del.

Servitut

En rättighet som innebär att en fastighetsägare till exempel äger rätt att lägga ned och underhålla sina VA-ledningar som går genom en annan fastighet. Servitut upprättas skriftligen mellan de berörda parterna, oftast privatpersoner.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri m.m. Med spillvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som vi godkänner. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och som därmed är dyrare för kommunen att anlägga. Avgiften bidrar också att täcka kostnaden för omhändertagande av vatten -och spill och dagvatten. Utomhusytan är det viktigaste/största sett från användarsynpunkt.

Avgift för lokalyta

Taxan Lokalyta fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov som man avser att bebygga för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov skall bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

U-område

Ett U-omårde ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. U-område regleras i detaljplan.

Vattenförsörjning

Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.

Vatten- och avloppsanläggning

En VA-anläggning som har till ändamål att tillgodose behovet av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.

Vattentjänster – VA-tjänster

Kommunen har tre olika vattentjänster.

1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen)

2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm)

3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten)

Verksamhetsområde

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste fastigheten vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. Ett sådant område kallas verksamhetsområde.

Det finns tre olika typer av verksamhetsområden. I varje verksamhetsområde ingår en vattentjänst. På ett geografiskt område kan alla tre verksamhetsområden finnas. Men det kan också vara så att bara ett av verksamhetområdena finns inom det geografiska området. Det här innebär att läget på fastigheten avgör vilken eller vilka tjänster som finns tillgängliga.

Återströmningsskydd

I Installation i fastigheten som förhindrar att förorenat vatten från fastigheten förs vidare till den allmänna dricksvattenledningen. 

Kontakt