Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. Deras utformning kan variera beroende på förutsättningarna på dem geografiska plats där det ska anläggas (läs mer om möjliga variabler under "Ansökan" längre ner på sidan). Om det finns flera närliggande fastigheter vars avloppsanläggningar måste åtgärdas, kan en gemensam avloppsanläggning vara en lösning. En gemensam avloppsanläggning är oftast miljömässigt och ekonomiskt bättre jämfört med en enskild avloppsanläggning för varje hushåll.

För att få anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd från kommunen, eller en anmälan till kommunen om det gäller ett avlopp utan WC (läs mer om när du behöver ansöka och tillstånd respektive anmäla avlopp längre ner på sidan).

Viktigt att göra rätt för att undvika föroreningar

I Sverige är det ungefär tio procent av hushållen som har enskilt avlopp. Många av avloppsanläggningarna renar inte avloppsvattnet tillräckligt eller fungerar inte längre som det var tänkt. Följden blir att orenat avloppsvatten riskerar att förorena grundvattnet samt närliggande sjöar och vattendrag. Totalt beräknas de enskilda avloppsanordningarna i Sverige står för lika stora utsläpp av näringsämnet fosfor som alla kommunala reningsverk tillsammans. Tänk på att du inte bara renar avloppsvattnet för miljöns skull, du renar det också för att inte riskera att din vattentäkt blir förorenad.

Genom bra rening av avloppsvatten kan vi förhindra att sjukdomsframkallande bakterier från fekalier sprids till exempelvis dricksvattenbrunnar och badplatser. Se informationsfilm från Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

En ansökan prövas både ur hälso- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms i varje enskilt fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och närheten till vattentäkter.

Du ska ansöka om tillstånd om du ska inrätta en helt ny avloppsanordning med WC. Tillstånd krävs även om du ska ändra exempelvis placering av eller reningsteknik i en befintlig avloppsanordning. Se även Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 13 §.

Anmälan

Om du ska inrätta avlopp utan WC med endast Bad- Disk- och Tvättvatten anslutet, räcker det med en anmälan. När delar av en avloppsanordning ändras, utan att placering eller komponenter ändras är det också tillräckligt med en anmälan. Se även Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 13 och 14 §§.

Avgifter

Följande avgifter gäller för tillsyn och prövning av avloppsärenden i Hylte kommun från och med den 1 januari 2022. Läs mer på vår sida för Taxor och avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Avgift för tillståndsprövning
Avlopp med WC (1-2 hushåll): 6 120 kr
Gemensamt avlopp (3-5 hushåll): 9 180 kr

Avgift för anmälan
Avlopp utan WC (1 hushåll): 2 040 kr
Ändring av avloppsanordning (med tillstånd): 2 040 kr

Avgift för tillsyn, inventering
Schablonavgift för inventeringsarbete: 2 040 kr
Avgift för tillsyn 1 020 kr per arbetstimme

Timavgift tas ut vid tillsyn av exempelvis minireningsverk, vid inventering och i klagomålsärenden. Mer information om avgifter finns i kommunens taxa för prövningsavgifter enligt miljöbalken.

Inventeringsarbete

För att alla ska kunna njuta av rent dricksvatten och friska sjöar och vattendrag behöver de enskilda avloppen ha en bra funktion och rening. Därför arbetar Samhällsbyggnadsnämnden med att kontrollera alla enskilda avlopp inom kommunen.

Inom Hylte kommun bedrivs ett aktivt arbete med att inventera hela kommunens enskilda avloppsanläggningar. Vilka områden som inventeras bestäms utifrån en prioriteringsordning. Du kan läsa mer om inventeringsarbete och vad det innebär i länken nedan.

Inventeringsarbete - enskilda avlopp Öppnas i nytt fönster.

Kontakt