Hoppa till innehåll Hoppa till meny

LIS-plan (strandskyddsplan)

Hylte kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I denna pekas 22 så kallade LIS-områden ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där dispens från strandskyddet kan prövas. Planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2012.

Dispens från strandskyddet

Dispens från strandskyddet ges enligt "särskilda skäl" som anges i Miljöbalken. Inom utpekade LIS-områden är det möjligt att söka dispens från strandskyddet och ange det "särskilda skälet" landsbygdsutveckling. Vid prövningen beaktas då även om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder, får man istället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Strandskyddets intressen måste fortfarande beaktas, till exempel att staket och/eller gångväg åtskiljer tomtplatser från vattnet för att tillgängliggöra det för det rörliga friluftslivet och att byggnationen inte äventyrar viktiga naturvärden.

Ingår i nya översiktsplanen

LIS-planen är ett fortfarande gällande planeringsunderlag som har arbetats in i den nya kommunövergripande översiktsplanen. I samband med detta arbete har åtta nya LIS-områden lagts till och två har tagits bort. Detta kan du läsa mer om på sid 60-70 i översiktsplanen Öppnas i nytt fönster.. LIS-planen gäller bara i de delar som inte ändrats i översiktsplanen. Det är därför viktigt att alltid använda den tillsammans med översiktsplanen.

Vill du ta del av LIS-planen så finns den under Relaterad information nedan.

Kontakt