Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Begäran om planbesked

Du som planerar att genomföra något som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska lämna in en begäran om planbesked till kommunen. Begäran behandlas av samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsen tar beslut om planbegäran skall beviljas eller avslås.

Hur går en ansökan till?

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta eller situationsplan som visar planområdet och dess omfattning

För att ansöka om planbesked ska blanketten Begäran om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fyllas i och skickas till kommunen.

Vad händer sen?

Vi granskar din ansökan och meddelar dig om du behöver komplettera den med ytterligare material så snart vi kan. Du har rätt att inom 4 månader från att en komplett begäran kommit in få beslut om din ansökan. Det är kommunstyrelsen som beslutar om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte.

Vad innebär planbesked?

Av planbeskedet framgår om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Om ett planarbete avses inledas så anges den tidpunkt då arbetet, enligt kommunens bedömning, kommer ha lett fram till ett slutgiltigt beslut för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om avsikten inte är att inleda ett planläggningsarbete så anger kommunen skälen för det i planbeskedet. Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas.

Innan planarbetet påbörjas kommer ett plankostandsavtal skrivas med dig som exploatör som reglerar vem som betalar för framtagandet av detaljplanen.

Kontakt