Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samhällsplanering

Beslut om marken och vattnets användning och hur bebyggelsen ska utformas berör de flesta av oss. Förändringarna medför ofta stora långsiktiga investeringar och tar också våra gemensamma naturresurser i anspråk. Alla mer betydande byggprojekt måste därför som regel föregås av planläggning. Planen talar exempelvis om hur pass stort hus man får bygga, våningstal, taklutning, användningssätt med mera. Allmänna och enskilda intressen ska ställas mot varandra och vägas samman.

Översiktsplanen

Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för markanvändningen. Hylte kommun har arbetat fram två tematiska tillägg till översiktsplanen, ett för vindkraft och ett för strandskydd. Till en översiktsplan kan det även göras fördjupningar. För orterna Drängsered, Hyltebruk, Kinnared, Landeryd, Rydöbruk och Torup finns fördjupningar i form av delöversiktsplaner.

En ny översiktsplan håller på att arbetas fram. Läs om arbetet och hur du kan vara med och påverka.

Detaljplaner

Detaljplaner omfattar mindre delar av kommunen, såsom ett kvarter eller några fastigheter, och är ett juridiskt bindande dokument som tillskapar byggrätter och anger ramar för framtida bygglovsgivning. I Hylte kommun finns det i dagsläget över 170 gällande detaljplaner.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används för begränsade områden och reglerar i regel endast ett fåtal frågor. Det finns fem gällande områdesbestämmelser i kommunen.

Läs mer om:

Kontakt