Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Utrivning av dammar med mera i Rydöbruk

Statkraft Sverige AB avser att riva ut kvarvarande dammar tillhörande före detta Rydö kraftverk, belägna i Rydöbruk. Rydö kraftverk har tidigare utvunnit energi från Nissan, men kraftstationen togs ur bruk och revs år 1992, detta i samband med att den nya kraftstationen i Hyltebruk togs i bruk. Dammarna tillhörande Rydö kraftverk finns kvar och så även vissa anläggningsdelar vid kraftstationsläget. Dessa fyller inte längre någon funktion och avses därför att rivas.

Glassbodammen

Glassbodammen

Planerade åtgärder

I dagsläget pågår förberedande flödesfrämjande arbeten i Klubbåns utlopp, dessa kommer att fortsätta till och med mars månad 2022. Därefter planeras en avsänkning av Glassbodammen samt kanalens vattenyta. Kontroll av järnvägsbanken kommer att ske i samband med detta, samt kontroll av hur avsänkningen påverkar flödet från Klubbån i intagskanalen.

I början av april startar själva rivningsarbetet, då Sågverksdammen (nummer 1 på kartbilden) kommer att rivas först och därefter Glassbodammen (nummer 2 på kartbild). Nästa steg blir sedan att torrlägga den nedre intagskanalen som också fylls igen. Samtidigt kommer utskovet (luckorna) i Klubbån att rivas (nummer 3 på kartbild). Till sist är planen att riva det före detta kraftstationsintaget (nummer 4 på kartbild) samt att övriga anläggningsdelar ovan marknivå kommer att jämnas av.

Projektkarta Rydöbruk dammar

Temporär påverkan

Byggtiden på plats uppskattas till några månader och kommer att pågå till och med oktober månad 2022. Viss temporär grumling förväntas uppkomma i samband med rivning av befintliga konstruktioner samt vid återställning genom exempelvis anläggandet av eventuella erosionsskydd. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att minska risken för spridning av eventuella föroreningar samt för att förhindra grumling. Exempelvis kommer fyllning av intagskanalen att ske med början vid kraftverksläget, vilket minskar spridningen av grumligt vatten.

För åtkomst till anläggningsdelarna kommer viss vegetation att tas bort samt etableringsområden att anläggas. Under entreprenadtiden kommer störningar (buller och vibrationer) till följd av byggnadsarbeten att förekomma, så även ökade transporter till och från området. Ökningen av trafik kan komma att påverka tillgängligheten till vissa vägar och promenadstråk.

Permanent påverkan

Förändringen för Nissans ursprungliga fåra genom Rydöbruk innebär att konstgjorda hinder rivs ut och ett naturligt vattendrag återskapas samt att Klubbån återfår sin ursprungliga sträckning. Den lokala landskapsbilden kommer delvis att förändras och leda till ett mer naturligt uttryck.

Utrivning av konstgjorda vandringshinder ger ökad vandringsmöjlighet för vissa arter och gör att ursprungliga strömvattenbiotoper delvis återställs. Det bidrar också till en förbättrad möjlighet till att kunna uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk potential för berörda vattenförekomster. Projektet ger en minskad utbredning av vattenspeglar uppströms Glassbodammen och Sågverksdammen. Det vattenområde som intagskanalen utgör försvinner. Inget vatten kommer längre att släppas vid den före detta kraftstationen. Området utmed kanalvallen nyttjas till viss del för promenad, rekreation etcetera och förutsättningarna för detta kommer delvis att ändras då kanalvall och vattenspegel försvinner. I gengäld kommer mer vatten att gå i Klubbåns ursprungliga fåra, vilket kan komma att påverka närliggande fastigheter och anläggningar.

Flödesvariationerna kommer även fortsättningsvis vara stora, eftersom hela flödet i Nissan redan idag går genom Rydöbruk vid ett frånslag i Hylte kraftverk. En utrivning av anläggningsdelar bedöms inte påverka fornminnen i projektets närområde. Naturvärdet nedströms Glassbodammen bedöms inte påverkas av projektet. Genom total utrivning av dammarna elimineras risken för dammbrott. På grund av de föroreningar som konstaterats i området finns en risk för spridning av förorenat material vid ett eventuellt dammbrott.

Kontakt