Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avfallshantering och slamtömning – en guide till hushåll i Hylte kommun

Följande information kommer även inom kort att skickas ut till alla hushåll i Hylte kommun.

Nytt avtal för renhållning 2020

Hylte kommun har från och med årsskiftet ett nytt avtal för renhållning och även under den kommande avtalsperioden är det Sandahls Entreprenad som kommer att sköta kommunens avfallhantering. Skulle sophämtningen eller slamtömningen utebli så är det Sandahls kundtjänst som ska kontaktas av fastighetsägaren.

Hylte kommun hanterar dock flyttanmälan (VA- och renhållningsenheten) och dispenser (miljö- enheten). Kontaktuppgifter hittar du sist i denna folder.

Hämtning av avfall

Alla bebodda fastigheter i kommunen måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Detta gäller även fastigheter med fritidsboende.

Nyheter – Utökad sortering och felsorteringsavgift
Abonnemangsformen för osorterat avfall försvinner under 2021, därefter ska matavfall och restavfall sorteras var för sig. En felsorteringsavgift kommer även att införas under hösten 2020. Efter två varningar kan en avgift för det felsorterade avfallet tas ut av den fastighetsägare som inte sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att avfall sorteras på ett korrekt sätt. Gällande hyresfastigheter ska hyresgästen kontakta fastighetsbolaget gällande avfallssorteringsfrågor.

Papperspåsar för matavfall
Papperspåsar för matavfall går att beställa via Sandahls kundtjänst, de finns även att hämta på kommunens återvinningcentral Borabo och i Hylte kommuns kontaktcenter.

Borabo återvinningscentral

Borabo återvinningscentral är Hylte kommuns bemannade avfallsanläggning och har som syfte att säkerställa en god, miljöriktig och effektiv hantering av det avfall som produceras.

Det avfall som lämnas vid Borabo får inte vara för stort och ska vara normalt hushållsavfall. Brännbart avfall får vara max en kubikmeter stort och måste lämnas på ett sådant sätt att det tydligt går att se vad det är. Flyktigt material (papper, sågspån, aska eller liknande) ska lämnas i genomskinlig sopsäck. När säck används till annat brännbart material ska även den vara genom- skinlig. Detta för att säkerställa sorteringen på återvinningscentralen. Genomskinliga sopsäckar går att köpa i dagligvaruhandeln.

Avgifter
Privatpersoner som bor eller äger fastighet i kommunen kan kostnadsfritt lämna det avfall som uppstår i hemmet. Företag kan lämna hushållsliknande avfall mot avgift. Om företagsbil används vid lämnande av avfall debiteras enligt gällande avgift.

Slamtömning

Kommunen utför, genom entreprenören Sandahls, mellan mars och november slamtömning för fastighetsägare som har egen slambrunn eller tank. Tömningen är obligatorisk och hur ofta varje tank töms styrs av föreskrifterna om avfallshantering för Hylte kommun som du kan hitta på kommunens webbplats www.hylte.se.

Inför tömning
För att slamhanteringen ska fungera så måste slambrunnen vara markerad på ett tydligt sätt. Brunnen får inte vara övertäckt eller runtbyggd, den ska vara frilagd och inga föremål får placeras på den. Brunnen får endast innehålla slam. Vägen fram till brunnen måste också vara framkomlig för en större lastbil, som även ska kunna ha möjlighet att vända.

Efter tömning
När arbetet är utfört lämnar entreprenören en blankett där de bekräftar att de har utfört slamtömning, alternativt anger anledning till att de inte har gjort det. Där noterar de även om de har behövt använda extra slang vid tömningen.

Extra avgifter
Extraavgifter kan tas ut vid bomkörning, det vill säga om brunnen av någon av de nämnda anledningarna ovan inte är tillgänglig för tömning, eller när en slanglängd över 20 meter behövs för att tömma brunnen

På kommunens webbplats hylte.se hittar du:

  • Hämtningsområden för avfall och slam
  • Uppdaterade regler för avfallssortering och slambrunnar samt annat som rör hämtning av avfall eller slamtömning
  • Information om driftstörningar eller planerade avvikelser i avfallshämtningen eller slamtömningen
  • Öppettider och regler gällande sortering och avfallshantering på Borabo återvinningscentral
  • Information gällande tömningsfrekvens för slamtank och fettavkiljare.

Kontaktuppgifter

Kommunens kontaktcenter nås på telefonnummer: 0345-180 00
eller e-post: kommunen@hylte.se

Sandahls kundtjänst för avfallshämtning nås på telefonnummer: 0770-333 350
eller e-post: sopor@sandahlsbolagen.se

Sandahls kundtjänst för slamtömning nås på telefonnummer: 0371-500 97
eller e-post: tank-slam@sandahlsbolagen.se

Kontakt