Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kungörelse Eldningsförbud
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  DokumentBeslut Eldningsförbud.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Räddningschefen i Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

   

  1 § Eldning utomhus är förbjuden i Hylte kommun

  2 § Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser

  3 § Förberedda naturvårdseldningar som är sanktionerade av länsstyrelsen är tillåtna under förutsättning att bränningsplan lämnas till räddningstjänsten före tändning sker.

  4 § Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift


  Denna föreskrift träder i kraft 2018-05-23 kl. 12:00 och gäller tills beslutet upphävs.

  Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

   

  Beslutsfattare genom delegation:

   

  Magnus Åman

  Räddningschef 2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 7 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Omsorgsnämndens arbetsutskott 9 augusti 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kungörelse Eldningsförbud 13 augusti 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


  Beslut om eldningsförbud i Hylte kommun


  Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

  1. Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga utomhus (oavsett typ av bränsle) och på alla platser. Grillning i upphöjd grill är tillåtet: på tomtmark, i yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.
  2. Tidigare beslut som gällde från den 26 juli 2018 om totalt eldningsförbud upphör således att gälla i och med detta beslut.
  3. Denna föreskrift träder i kraft 2018-08-13 klockan 12.00 och gäller tills beslutet upphävs. beslutet kungjorts. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att
  4. Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift.

  Förtydligande av förbudet

  Beslutet innebär att det till exempel inte är tillåtet att:

  • använda engångsgrill.
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle.
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus.

  Det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  Vid all grillning ska:

  • grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • släckutrustning finnas till hands.

  All grillning sker på eget ansvar.

  Beskrivning av ärendet

  Kommunen beslutade den 26 juli 2018 att meddela föreskrift om totalt eldningsförbud. Föreskriften beslutades gälla tills vidare.

  Sedan föreskriften meddelades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) omprövat och ändrat sina rekommendationer om eldningsförbud, utifrån att brandriskprognosen i landet nu visar på stora lokala och regionala variationer. Hylte kommun konstaterar att brandriskprognosen för kommunen kommande vecka sammantaget är lägre än tidigare veckors extrema värden. Med hänsyn härtill samt efter utvärdering av rådande totala eldningsförbud gör kommunen i samverkan med räddningstjänsten bedömningen att det är befogat att mildra eldningsförbudet i kommunen så att viss grillning är tillåtet på egen tomt och vid yrkesmässig grillning. I övrigt kvarstår behovet av eldningsförbud som tidigare.

  Magnus Åman

  Räddningschef

   

 5. Valnämnden 5 juni 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2018-06-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kungörelse Förtidsröstning i Hylte kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Söndag 9 september är det val till riksdag, kommun- och landsting/regionfullmäktige. Från och med 22 augusti och fram till valdagen är det möjligt att förtidsrösta på biblioteket i Unnaryd, biblioteket i Torup och på kontaktcenter i kommunhuset, Hyltebruk.

  Öppettider i förtidsröstningslokaler:

  Biblioteket i Unnaryd:

  Torsdag 23 augusti 14:30 - 18:00

  Måndag 27 augusti 15:00 - 18:00

  Torsdag 30 augusti 9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

  Måndag 3 september 15:00 - 18:00

  Torsdag 6 september 9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

  Biblioteket i Torup:

  Torsdag 23 augusti 14:30 - 18:00

  Måndag 27 augusti 14:30 - 18:00

  Torsdag 30 augusti 9:00 - 11:00, 14:30 - 18:00

  Måndag 3 september 14:30 - 18:00

  Torsdag 6 september 9:00 - 11:00, 14:30 - 18:00

  Kontaktcenter i kommunhuset, Hyltebruk:

  Ons-tors 22-23 aug. 8:00 - 16.30 (lunchstängt 12-13)

  Fredag 24 augusti 8:00 - 14.00 (lunchstängt 12-13)

  Lördag 25 augusti 10:00 - 14.00

  Söndag 26 augusti 10:00 - 14:00

  Måndag 27 augusti 8:00-18.00

  Tis-tors 28-30 aug. 8:00-16.30

  Fredag 31 augusti 8:00-14.00

  Lördag 1 september 10:00-14.00

  Söndag 2 september 10:00-14:00

  Måndag 3 september 8:00-18.00

  Tis-tors 4-6 sept. 8:00-16.30

  Fredag 7 september 8:00-14.00

  Lördag 8 september 10:00-14.00

  Söndag 9 september 09:00-20:00

  Röstkort
  Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade. Senast den 22 augusti bör du ha fått ha ditt röstkort i din brevlåda. På röstkortet finns bland annat information om öppettiderna för både förtidsröstningslokalerna och den egna vallokalen. Om röstkortet kommit bort kan du få hjälp med dubblettkort via kommunens kontaktcenter på Storgatan 8 i Hyltebruk, telefon 0345-180 00

  Ambulerande röstmottagning och budröstning

  Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till en vallokal kan rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare eller via bud.

  • Ambulerande röstmottagare är speciellt utsedda personer som kommer hem till väljaren och tar emot förtidsrösten. Kontakta valnämndens kansli via telefon: 0345-180 00 för bokning av ambulerande röstmottagare.
  • Budet kan vara en anhörig, en vårdnadshavare eller någon som brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter eller lantbrevbärare. Det krävs speciellt material för att rösta med bud. Detta kan hämtas i kommunens förtidsröstningslokaler.

  Mer information
  Mer information om valet finns på kommunens webbplats hylte.se och på Valmyndighetens webbplats www.val.se

  Har du frågor om valet går det bra att kontakta valnämndens kansli via kommunens kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

  Valnämnden i Hylte kommun


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: 2017-12-20

Kontaktinformation